ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ دعاوی بورسی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه دادخواست ها دعاوی بورسی
دادخواست مطالبه خسارت (به طرفیت بورس)

شرح :

در صورتی که شخصی متقاضی مطالبه خسارت از شرکت بورس است می تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق به هیأت داوری بورس و اوراق بهادار خسارت خود را دریافت نماید.