ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
27
نتایج یافت شده
/ نمونه فرم های قضایی
اقرارنامه دریافت ثمنیه

شرح :

در صورتی که یکی از ورثه قصد تنظیم اقرارنامه دریافت ثمنیه مبنی بر دریافت تمامی سهم الارث خود از متوفی را دارد می‌تواند از نمونه اقرارنامه فوق استفاده نماید.

فرم دادخواست رسیدگی در هیات داوری بازاراوراق بهادار

شرح :

در صورتی که فعالین بازار سرمایه و سایر اشخاص ذیربط پس از طرح دعوا در کانون های سازش و دریافت گواهی عدم سازش قصد رجوع به هیأت داوری اوراق بهادار را دارند می توانند از نمونه فرم درخواست رسیدگی در هیأت داوری استفاده نمایند.

فرم مخصوص واخواست سفته

شرح :

در صورتی که سفته دارای تاریخ سررسید معینی باشد، می‌توانید با استفاده از نمونه فرم مخصوص واخواست سفته  ظرف ده روز از تاریخ سررسید، اقدام به واخواست سفته نمایید.

فرم اخطاریه

شرح :

در صورتی که عمل مجرمانه‌ نسبت داده شده به متهم، مستند به قرائنی باشد که احتمال ارتکاب آن جرم از جانب وی داده شود، احضار متهم به موجب فرم‌های مخصوص اخطاریه صورت می‌گیرد.

فرم تحقیق از گواه

شرح :

در صورتی که شاکی برای اثبات شکایت خود به شهادت کسی استناد نماید، و نیز در صورتی که مرجع تحقیق تشخیص دهد یا متهم درخواست کند، از شاهد تحقیق به عمل می‌آید. اظهارات وی در فرم مخصوص تحقیق از گواه نوشته می‌شود.

فرم تحقیق از متهم

شرح :

در صورتی که دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، پس از احضار متهم اظهارات او بر روی فرم‌های مخصوص تحقیق از متهم نوشته می‌شود.

فرم تحقیق از شاکی

شرح :

در صورتی که شخصی  اقدام به طرح شکایت کرده است، برای ادای توضیحات خود به دفتر دادسرا مراجعه کرده و اظهاراتش در فرم مخصوص تحقیق از شاکی نوشته می‌شود.

فرم درخواست رسیدگی به اختلافات (کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

شرح :

در صورتی که میان کارگزاران و معامله‌گران بورس با یکدیگر یا با سایر اشخاص اختلافاتی ایجاد شود، جهت حل و فصل آن طرفین می‌توانند از نمونه فرم درخواست رسیدگی به اختلافات در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار استفاده کنند.

فرم دادخواست اعتراض مودی مالیاتی

شرح :

در صورتی که مودی مالیاتی نسبت به تصمیمات اداره امور مالیاتی درخصوص تشخیص و مطالبه مالیات یا عوارض ارزش‌افزوده اعتراضی داشته باشد، می‌تواند با تکمیل فرم اعتراض مودی، از اداره مذکور درخواست رسیدگی مجدد نماید.