ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
117
نتایج یافت شده
/ لوایح دفاعیه
لایحه رفع نقص

شرح :

در صورتی که شخصی درصدد رفع نقص دادخواست تقدیمی دادگاه است، می‌تواند با مطالعه نمونه لایحه فوق اقدام به رفع نقص نماید.

لایحه دفاعیه پاسخ تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه نفقه

شرح :

درصورتی که زوجه درصدد پاسخگویی به تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه نفقه است، می‌تواند از این نمونه لایحه  به عنوان الگو استفاده نماید:

با عرض سلام و تحیت عطف به پرونده شماره .............. در خصوص تجدید نظر خواهی .............. از دادنامه شماره .............. صادره از شعبه .............. دادگاه عمومی (حقوقی) .............. به استحضار عالی می‌رساند:

الف) در خصوص ادعای خوانده مبنی بر پرداخت نفقه از تاریخ انعقاد عقد نکاح بین موکل و ایشان، تا تاریخ شروع زندگی مشترک شایان عرض است :

1-  همانطور که دادگاه محترم بدوی به درستی استدلال نموده‌اند، به طور عام و خصوصا در این ایام (اصطلاحا ایام عقد) اصل بر عدم پرداخت نفقه بوده و چنانچه زوج مدعی پرداخت باشد، باید با یکی از دلایل قانونی اثبات نماید که در دادگاه بدوی این امر محقق نشده است. شهود استنادی خوانده در دادخواست تجدید نظر نیز به دلالت بند 3 قسمت دوم این لایحه فاقد شرایط قانونی شهود بوده و اظهارات ایشان فاقد حجیت شرعی و قانونی است...

کاربر گرامی برای استفاده از لایحه کامل می‌توانید آن را خریداری کرده یا با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.

 

2: لایحه دفاعیه در پرونده بازگشت به کار

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب دادخواست تقدیمی متقاضی بازگشت به کار باشد، کارفرما می‌تواند با مطالعه نمونه لایحه مذکور پاسخ دادخواست او را بدهد.

با سلام

احتراما عطف به پرونده کلاسه ..............، موضوعِ دعوای مطروحه توسط .............. به طرفیت شرکت .............. که مقید به وقت رسیدگی در ساعت .............. مورخ .............. می‌باشد، به استحضار عالی می‌رساند:

1- شروع همکاری خواهان محترم، ..............، با شرکت ..............، تاریخ .............. می‌باشد. از تاریخ فوق تا تاریخ .............. قرارداد فیمابین خواهان و شرکت مذکور به صورت سه ماهه تمدید شده و تاریخ پایان آخرین قرارداد ایشان، .............. می‌باشد...

کاربر گرامی برای استفاده از لایحه کامل می‌توانید آن را خریداری کرده یا با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.

 

1: لایحه دفاعیه مطالبه خسارت

شرح :

در صورتی که شخصی متقاضی مطالبه خسارت از مرجع ذیصلاح است، با مطالعه نمونه لایحه دفاعیه فوق و کسب آگاهی از شرایط آن می تواند اقدام نماید.

لایحه افزایش خواسته

شرح :

در صورتی که خواهان به موجب لایحه تکمیلی قصد افزایش خواسته را دارد، می‌تواند از نمونه لایحه افزایش خواسته فوق به عنوان الگو استفاده نماید.