ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دانلود نمونه درخواست توقیف طلب
درخواست توقیف طلب نزد شخص ثالث

شرح :

در صورتی که محکوم ‌له پس از صدور رای دادگاه، متقاضی توقیف طلب خود از محکوم علیه نزد شخص ثالث است، می‌تواند پس از مطالعه نمونه درخواست مذکور اقدام نماید.