ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن دادخواست تقابل ابطال وکالتنامه