ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن دادخواست ابطال وکالتنامه در دعوای تقابل