ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله
دادخواست اعلام بطلان معامله

شرح :

در روابط موجر و مستاجر اگر مشخص شود ملک استیجاری مال غیر بوده است و طرف قرارداد اجاره به صورت فضولی معامله مذکور را منعقد کرده است، با نمونه دادخواست فوق می‌توان اعلام بطلان قرارداد را از دادگاه درخواست کرد.

دادخواست اعلام بطلان معامله

شرح :

در صورتی که بعد از انجام معامله معلوم شود که عقد در زمان انعقاد فاقد شرایط صحت معاملات بوده است، ذینفع می‌تواند بطلان معامله مذکور رابا ارائه نمونه دادخواست فوق از دادگاه تقاضا نماید.

controller:documents|action:tag|layout:documents|panel:front|widget: