ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه فرم اظهارنامه منع ادامه عملیات ساختمانی