ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
اظهارنامه موجر به مستاجر مبنی بر پرداخت اجاره بها