ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست ورود شخص ثالث
دادخواست ورود ثالث

شرح :

در صورتی که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، شخص ثالث نسبت به موضوع دعوا برای خود مستقلا حقی قائل است و یا دعوای مطروحه را موجب تضییع حق خود می‌داند، می‌تواند از نمونه دادخواست فوق برای ورود به دعوا استفاده کند.