ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست تعیین داور
دادخواست تعیین داور طرف مستنکف

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد داوری، از معرفی داور استنکاف ورزد، طرف دیگر می‌تواند از نمونه دادخواست فوق جهت تقاضای تعیین داور طرف مستنکف استفاده نماید.