ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه درخواست اجرای ثبت اسناد
درخواست اجرای ثبت

شرح :

در صورتی که پس از تنظیم سندی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، احد طرفین از انجام تعهدات خود سر باز زند، طرف دیگر می‌تواند با استفاده از نمونه درخواست فوق اجرای ثبت را تقاضا نماید.