ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن درخواست اجرای ثبت
درخواست اجرای ثبت

شرح :

در صورتی که پس از تنظیم سندی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، احد طرفین از انجام تعهدات خود سر باز زند، طرف دیگر می‌تواند با استفاده از نمونه درخواست فوق اجرای ثبت را تقاضا نماید.