ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه فرم دادخواست اجرای رای داوری
دادخواست اجرای رای داور

شرح :

در صورتی که محکوم‌علیه در رای داوری از اجرای رای داور امتناع ورزد، طرف دیگر (ذینفع) می‌تواند از نمونه دادخواست فوق جهت درخواست صدور دستور اجرای رای داوری استفاده نماید.