ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای ابطال سند
پرونده ابطال سند رسمی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شرط انفساخ در متن قرارداد وجود داشته و یکی از طرفین به دلیل وقوع موضوع شرط خواستار ابطال سند رسمی تنظیم‌شده می‌باشد، بایستی ابتدا اعلام انفساخ قرارداد را مطالبه کند. در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید که طرح دعوای ابطال پیش از اعلام انفساخ قرارداد در دادگاه قابل استماع نخواهد بود. 

پرونده ابطال سند (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی تقاضای ابطال سند رسمی را داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت آشنایی با رویه دادگاه از طرح دعوا تا صدور رأی و تجدیدنظرخواهی استفاده نماید.