ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای دیوان عدالت اداری
پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که ملک متعلق به شخصی در طرح‌های مربوط به شهرداری واقع شده ولی شهرداری ظرف مدت 5 سال اقدامی جهت تملک آن انجام نداده است، مالک می‌تواند با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت را تقاضا نماید. نمونه پرونده فوق یکی از آرای صادرشده در این دعاوی را شامل می‌شود. 

پرونده ابطال تصمیم معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که شخصی حقیقی یا حقوقی قصد دارد ابطال تصمیم یک واحد دولتی یا مأموران آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه رسیدگی به این اعتراض‌ها و شکایات در دیوان عدالت اداری آشنا شود.

پرونده دادخواست ابطال بخشنامه شماره 2294496-20/2-1394/5/17 وزیر نفت (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که شخصی تقاضای ابطال مصوبات یا تصمیمات وزیر یا مأموران واحدهای دولتی را داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با فرآیند رسیدگی به این شکایات و صدور حکم در دیوان عدالت اداری آشنا شود.