ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن قرار اناطه
قرار اناطه

شرح :

در صورتی که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی در صلاحیت مرجع حقوقی باشد، با صدور قرار اناطه، پرونده تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، می‌توانید نمونه قرار مذکور را در این قسمت مشاهده نمایید.