ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه قرار مجرمیت دادسرا
قرار مجرمیت

شرح :

در صورتی که بزهکاری متهم پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا محرز شود، بازپرس پرونده اقدام به صدور قرار مجرمیت متهم می‌کند، می‌توانید نمونه قرار مذکور را در این قسمت مشاهده نمایید.