ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دانلود نمونه قرار بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت

شرح :

در صورتی که امارات و قرائن کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته و جرم ارتکابی از جرایم احصا‌شده در قانون آیین دادرسی کیفری باشد، قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. می‌توانید نمونه قرار مذکور را در این قسمت مشاهده نمایید.