ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن قرار قبولی کفالت
قرار قبولی کفالت

شرح :

در صورتی که در مورد متهم قرار کفالت صادر شده باشد، بازپرس یا دادستان با صدور قرار قبولی کفالت، احراز ملائت مالی کفیل را اعلام می‌نماید. می‌توانید نمونه قرار مذکور را در این قسمت مشاهده نمایید.