ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن قرار وثیقه
قرار وثیقه

شرح :

در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار و پنهان شدن او قرار تأمین صادر می‌شود؛ یکی از قرارهای تأمین قرار وثیقه است، می‌توانید نمونه قرار مذکور را در این قسمت مشاهده نمایید.