ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دانلود نمونه پرونده قبول درخواست ثبت
پرونده قبول درخواست ثبت (هیات نظارت)

شرح :

در صورتی که شخصی در مسیر اقدام جهت ثبت ملک خود در اداره ثبت محل با موانعی مواجه شود، می‌تواند از طریق مطالعه نمونه پرونده فوق با روش قبول درخواست ثبت در هیات نظارت و نحوه صدور رأی در این هیات‌ها آشنا گردد.