ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
پرونده تقاضای صدور حکم تخلیه ملک
پرونده تخلیه مورد اجاره

شرح :

در صورتی که خواهان (موجر) تقاضای تخلیه ملک تجاری مورد اجاره را دارد، می‌تواند از نمونه پرونده فوق برای آشنایی با نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به روابط استیجاری استفاده نماید.