ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه فرم اعتراض مودی مالیاتی
فرم دادخواست اعتراض مودی مالیاتی

شرح :

در صورتی که مودی مالیاتی نسبت به تصمیمات اداره امور مالیاتی درخصوص تشخیص و مطالبه مالیات یا عوارض ارزش‌افزوده اعتراضی داشته باشد، می‌تواند با تکمیل فرم اعتراض مودی، از اداره مذکور درخواست رسیدگی مجدد نماید.