ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
برگ تحقیق از شاکی
فرم تحقیق از شاکی

شرح :

در صورتی که شخصی  اقدام به طرح شکایت کرده است، برای ادای توضیحات خود به دفتر دادسرا مراجعه کرده و اظهاراتش در فرم مخصوص تحقیق از شاکی نوشته می‌شود.