ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه قرارداد عضویت بازیکن فوتبال
قرارداد جذب بازیکن فوتبال

شرح :

در صورتی که باشگاه ورزشی و  بازیکن فوتبال در پی انعقاد قراردادی با موضوع عضویت آن بازیکن در باشگاه و شرکت در برنامه‌های ورزشی هستند، می‌توانند به نمونه قرارداد مذکور مراجعه نمایند.