ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
برگ تحقیق از متهم
فرم تحقیق از متهم

شرح :

در صورتی که دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، پس از احضار متهم اظهارات او بر روی فرم‌های مخصوص تحقیق از متهم نوشته می‌شود.