ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه فرم وکالتنامه
فرم وکالتنامه

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد برای طرح دعوا یا دفاع از خود در دادگاه وکیلی انتخاب کند، می‌تواند با استفاده از نمونه فرم وکالتنامه، قرارداد وکالت را میان خود و وکیل تنظیم نماید.