ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن دادخواست فسخ نکاح به علت برص زوجه