ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دانلود نمونه دادخواست مطالبه خسارت
دادخواست مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از تخریب)

شرح :

در صورتی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی، به املاک مجاور خساراتی وارد شود، متضرر می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب و مطالبه خسارات وارده اقدام نماید.