ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن درخواست کسر و بازداشت حقوق
درخواست کسر حقوق بدهکار از طریق اجرای اسناد رسمی

شرح :

در صورتی که شخصی از دیگری طلبی دارد می‌تواند با استفاده از نمونه درخواست فوق، کسر و بازداشت حقوق بدهکار را جهت استیفای طلب خود از اداره اجرای اسناد رسمی مطالبه نماید.