ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن دادخواست رفع تصرف عدوانی
دادخواست رفع تصرف عدوانی

شرح :

در صورتی که شخصی ملک دیگری را بدون اجازه غصب کرده و در ملک مزبور اقدام به احداث بنا نموده باشد، مالک می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق جهت تقاضای رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع بنای مذکور اقدام نماید.

نمونه شکواییه تصرف عدوانی را از اینجا مشاهده کنید