ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده اجرت المثل ایام زوجیت
پرونده اجرت المثل ایام زوجیت (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که زوجه قصد مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت و زندگی مشترک را از زوج داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه رسیدگی به این دعاوی در مراحل بدوی و تجدیدنظر  آشنا شود.