ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده عضوگیری شرکت هرمی
پرونده عضوگیری شرکت هرمی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخص یا اشخاصی اقدام به عضوگیری افراد در شرکت‌های هرمی نمایند و یا از این طریق مالی تحصیل کنند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. می‌توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق از روند رسیدگی و صدور حکم در این موضوع اطلاع یابید.