ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست ثبت واقعه رجوع
دادخواست ثبت واقعه رجوع

شرح :

در صورتی که طلاق رجعی بوده و زوج پس از مدتی رجوع نموده لکن پس از آن واقعه رجوع را انکار نماید، زوجه می تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق ثبت واقعه رجوع را از دادگاه تقاضا نماید.