ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک
1: اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک

شرح :

هریک از زوجین که پس از طلاق حضانت فرزندان را برعهده ندارد، می‌تواند به موجب رأی دادگاه با فرزندان خود ملاقات کند. در صورتی که طرف دیگر از این ملاقات جلوگیری نماید وی می‌تواند با ارسال اظهارنامه فوق ملاقات فرزندان مشترک را تقاضا کند.

اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک

شرح :

در صورتی که بعد از طلاق، طرفی که حضانت فرزند مشترک را بر عهده دارد مانع ملاقات طرف دیگر با فرزند  شود، می توان با ارسال نمونه اظهارنامه فوق ملاقات فرزند مشترک را به صورت رسمی از وی تقاضا کرد.