ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه شکایت از پزشک
شکواییه صدور تصدیق نامه بر خلاف واقع توسط پزشک

شرح :

در صورتی که پزشک، تصدیق‌نامه یا گواهی بر خلاف واقع برای شخصی به منظور معافیت از خدمت سربازی یا خدمات اداری یا برای تقدیم به مراجع قضایی صادر کند، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق علیه وی در دادگاه شکایت کیفری نماید.