ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه فرم تحقیق از شاهد
فرم تحقیق از گواه

شرح :

در صورتی که شاکی برای اثبات شکایت خود به شهادت کسی استناد نماید، و نیز در صورتی که مرجع تحقیق تشخیص دهد یا متهم درخواست کند، از شاهد تحقیق به عمل می‌آید. اظهارات وی در فرم مخصوص تحقیق از گواه نوشته می‌شود.