ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دانلود نمونه دادخواست اعتراض مودی
دادخواست اعتراض مودی (اداره امور مالیاتی)

شرح :

در صورتی که مودی مالیاتی، نسبت به برگ تشخیص مالیاتی، برگ مطالبه عوارض و یا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی اعتراضی داشته باشد، می‌تواند جهت تقاضای رسیدگی مجدد اداره امور مالیاتی از نمونه دادخواست اعتراض مودی استفاده نماید.