ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده رابطه نامشروع دون زنا
پرونده رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (دون زنا)

شرح :

در صورتی که اشخاص به برقراری رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت دون زنا متهم گردند، برای آشنایی با نحوه رسیدگی و صدور رأی در این موضوعات می‌توانند نمونه پرونده فوق  را مطالعه نمایند.