ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رای دادخواست ابطال بخشنامه
پرونده دادخواست ابطال بخشنامه شماره 2294496-20/2-1394/5/17 وزیر نفت (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که شخصی تقاضای ابطال مصوبات یا تصمیمات وزیر یا مأموران واحدهای دولتی را داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با فرآیند رسیدگی به این شکایات و صدور حکم در دیوان عدالت اداری آشنا شود.