ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
غیرقابل انتقال بودن چک با حذف عبارت حواله کرد
پرونده مطالبه وجه چک توسط دارنده (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که صادرکننده چک عبارت «حواله کرد» را حذف کند، چک مذکور با ظهرنویسی قابل انتقال نیست و چنانچه به این صورت منتقل شود، شخصی که چک در ید اوست نمی‌تواند جهت مطالبه وجه چک به عنوان دارنده علیه صادرکننده اقامه دعوا کند. پرونده فوق نمونه‌ای از آرای صادرشده در این خصوص می‌باشد که منجر به صدور قرار رد دعوا شده است.