ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده اضطرار در پرداخت ربا
پرونده اضطرار در پرداخت ربا (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی تحت عنوان قرض مبلغی را به دیگری پرداخت نموده و اضافه بر مبلغ پرداختی از وی دریافت نماید، این عمل ربا محسوب شده و هر دو طرف اعم از ربادهنده و رباگیرنده به مجازات مقرر محکوم خواهند شد. پرونده فوق نمونه‌ای از آرای صادرشده در این موضوع می‌باشد که نشان می‌دهد برای پرداخت یا دریافت ربا، مشکلات مالی از جمله تهیه جهیزیه اضطرار محسوب نمی‌شود.