ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه
1: پرونده مطالبه خسارت (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که یکی از شرکت‌ها یا نهادهای زیرمجموعه دستگاه اجرایی قصد دارد جهت مطالبه خسارت از یک شخص حقیقی یا حقوقی اقدام نماید، می‌تواند دعوای خود را در دادگاه‌های دادگستری مطرح کند. همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، پیش بینی ساز و کار حل اختلاف داخلی در قوه مجریه مانع از صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به این دعاوی نخواهد بود.

پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که ملک متعلق به شخصی در مسیر طرح‌های عمرانی شهرداری قرارگرفته و پس از ارائه دادخواست مالک به دادگاه، شهرداری محکوم به پرداخت بهای روز ملک شده است، محکوم‌له از تاریخ تقدیم دادخواست مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت شهرداری، به معنای استقرار دین از زمان تاریخ دادخواست می‌باشد.

پرونده مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت تاخیر تادیه (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد مشارکت به تعهدات خود بر طبق قرارداد عمل نکرده است، طرف دیگر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت الزام وی به انجام تعهدات قراردادی و مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد اقدام نماید. اما خسارت تأخیر تأدیه از آنجایی که خسارت تأخیر در انجام تعهد پیش از صدور رأی دین قطعی تلقی نمی‌شده، قابل مطالبه نخواهدبود.

پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک، جهت مطالبه وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام نماید، می‌تواند برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه به دادگاه مراجعه کند و متعهد چک مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود. پرونده فوق نمونه‌ای از آرای مرتبط با این موضوع است که بیان می‌دارد مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، رافع مسئولیت خوانده در پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نمی‌باشد.