ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده اختلاف صلاحیت
پرونده اختلاف صلاحیت میان دادگاه های عمومی حقوقی و دیوان عدالت اداری (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که دادگاه‌های عمومی به نفع سایر مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری از خود رفع صلاحیت نمایند، این اختلاف صلاحیت از مصادیق ماده 28 قانون آیین دادرسی محسوب نشده و در نتیجه نباید به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پرونده فوق نمونه‌ای از اختلافات میان دادگا‌ه عمومی و دیوان عدالت اداری است که دیوان عالی کشور آن را قابل طرح در این مرجع نمی‌داند.