ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمون پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت
پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که ملک متعلق به شخصی در طرح‌های مربوط به شهرداری واقع شده ولی شهرداری ظرف مدت 5 سال اقدامی جهت تملک آن انجام نداده است، مالک می‌تواند با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت را تقاضا نماید. نمونه پرونده فوق یکی از آرای صادرشده در این دعاوی را شامل می‌شود.