ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رویه قضایی در خصوص پرداخت حق بیمه
پرونده پرداخت حق بیمه با چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که بیمه‌گذار حق بیمه خود را به موجب چک پرداخت نموده ولی شرکت بیمه‌گر به بهانه عدم صدور فرم چاپی از پرداخت خسارت امتناع ورزد، بیمه‌گزار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این دعاوی، برای مطالبه خسارت علیه شرکت بیمه طرح دعوا نماید.