ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده مطالبه قیمت اراضی تحت تصرف شهرداری
پرونده مطالبه قیمت روز اراضی تحت تصرف شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که  در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری، میان مالک و شهرداری توافقی صورت گرفته باشد، تا پیش از ابطال توافق مذکور امکان مطالبه قیمت عادله زمین‌ها بر اساس اظهارنظر کارشناس وجود نخواهد داشت. پرونده فوق نمونه‌ای از آرای صادرشده در این موضوع را نشان می‌دهد.