ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده ابطال رای کمیسیون شهرداری
پرونده وضع عوارض بر فعالیت بانکها توسط شورای شهر (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شورای اسلامی شهر بر اساس رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری اقدام به وضع عوارض برای فعالیت بانک‌ها نماید، بانک‌ می‌تواند با طرح دعوا علیه شهرداری ابطال رأی کمیسیون مذکور را از دادگاه تقاضا کند. در نمونه پرونده فوق دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به دلیل عدم صلاحیت شوراهای شهر در وضع این عوارض، به نفع خواهان رأی صادر می‌کند.