ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادنامه ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری
پرونده ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری به منظور وصول عوارض صنفی و کسب و پیشه از یکی از بانک‌ها به کمیسیون ماده 77 مراجعه نموده و این کمیسیون بانک مذکور را به پرداخت مبلغ موردنظر محکوم نماید، بانک می‌تواند ابطال رای کمیسیون را از مراجع قضایی تقاضا کند. همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، به دلیل فعالیت بانک‌ها در سراسر کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، وضع عوارض صنفی برای آن قانونی محسوب نمی‌شود.

پرونده ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رأیی را بر مبنای یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر صادر نموده است، تا قبل از ابطال مصوبه شورا نمی‌توان ابطال رأی مذکور را از مراجع قضایی تقاضا نمود. با مطالعه پرونده فوق می‌توانید نمونه‌ای از آرای صادرشده درخصوص این موضوع را مشاهده نمایید.

پرونده وضع عوارض بر فعالیت بانکها توسط شورای شهر (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شورای اسلامی شهر بر اساس رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری اقدام به وضع عوارض برای فعالیت بانک‌ها نماید، بانک‌ می‌تواند با طرح دعوا علیه شهرداری ابطال رأی کمیسیون مذکور را از دادگاه تقاضا کند. در نمونه پرونده فوق دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به دلیل عدم صلاحیت شوراهای شهر در وضع این عوارض، به نفع خواهان رأی صادر می‌کند.